Balans en toelichting

Toelichting Financieel verslag 2022

De stichting De Regenboog heeft als doelstelling het realiseren van woonruimte voor mensen met een (verstandelijke) beperking. De stichting heeft geen winstdoelstelling.

Zoals reeds eerder is genoemd betalen de bewoners van De Regenboog maandelijks een vaste bijdrage ten behoeve van een gezamenlijk huishoudbudget. Voor de bewoners wordt bijgehouden op welke wijze het huishoudbudget is besteed en vindt verantwoording plaats in de vorm van een financieel verslag. Omdat het budget nooit exact op 0 zal eindigen aan het eind van het jaar, worden positieve of negatieve bedragen verrekend met de algemene reserve van de stichting. Als dat noodzakelijk is kunnen de maandelijkse bijdragen naar boven of beneden worden bijgesteld.

Hoewel de maandelijkse bijdrage van de bewoners, na jarenlang niet te zijn aangepast, in 2021 werd verhoogd, was het, vanwege de enorme stijging van de kosten voor levensonderhoud en energie ook in 2022 helaas noodzakelijk deze dienovereenkomstig aan te passen. Ondanks deze verhogingen en een meeropbrengst van ca. € 10.000 bleek deze nauwelijks voldoende om de meerkosten van levensonderhoud van ca. € 6.000 en energie van ca. € 3.000 te compenseren.

Gelukkig profiteerde De Regenboog een belangrijk deel van 2022 van een vast energiecontract met Eneco. De effecten van de enorm verhoogde energieprijzen werden daardoor pas in het laatste kwartaal van 2022 merkbaar. De eerste rekeningen van Eneco in 2023 waren dusdanig schrikbarend hoog, dat besloten werd de gebruikelijke jaarlijkse toevoeging van € 3.000 aan het calamiteitenfonds niet te doen en het calamiteitenfonds bij verdere tegenvallers opnieuw aan te spreken. Daarnaast werd er een beroep gedaan op alle bewoners om een extra bijdrage te leveren van € 500.

Het bestuur van de Stichting De Regenboog bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen enkele financiële vergoeding voor hun activiteiten.

De stichting De Regenboog ontvangt van de Stichting ASVZ, die de personele begeleiding van de bewoners verzorgt, maandelijks een gebruiksvergoeding voor de inrichting van de zorgruimten (meubilair, inrichting en apparatuur), noodzakelijk om de begeleiding- en zorg binnen De Regenboog uit te kunnen voeren. In dit bedrag is tevens begrepen een vergoeding voor eten en drinken etc. van deze medewerkers. Daarnaast ontving De Regenboog de helft van de betaalde energiebelasting over de energiekosten retour van de belastingdienst . Dit was in 2022 een bedrag van  ca. € 4000 (2021  € 4.700).

In 2022 werd er € 8,28  aan rente ontvangen op onze spaarmiddelen.

De stichting heeft verder geen reguliere inkomsten.

De totale aanschafwaarde van installaties, machines e.d. bedraagt ongeveer € 150.000. Op basis van een levensduur van gemiddeld 10 jaar, zijn besparingen ten behoeve van afschrijvingen per jaar noodzakelijk van ca. € 15.000/ €20.000.

In 2022 kon deze besparing helaas niet worden gerealiseerd.

Noodzakelijkerwijze was het gewenst in de beide huiskamers nieuwe stoelen aan te schaffen, alsmede een nieuwe hoekbank. Totale investering ca. € 7.000.

Vanwege de enorm gestegen kosten konden er geen besparingen worden gerealiseerd in 2022. Integendeel was er sprake van een terugloop van € 3.517 aan financiële middelen.

De appartementen worden gehuurd van Woningbouwvereniging Lekstede Wonen. Alle bewoners hebben een eigen huurcontract en alle 14 appartementen waren in 2022 grotendeels verhuurd. Stichting De Regenboog heeft een huurcontract met Lekstede Wonen voor de zorgruimten.

Gezien de enorme energiekosten zullen er naar verwachting in 2023 ca. 80 zonnepanelen geplaatst gaan worden, zodat De Regenboog in belangrijke mate in haar eigen energiebehoefte kan voorzien. Daarvoor zullen contracten worden afgesloten met de firma Wocoson.

Hoewel er kritisch gekeken blijft worden naar de financiële ontwikkelingen van de Stichting De Regenboog zijn er geen specifieke maatregelen noodzakelijk en behoeven er evenmin sponsoractiviteiten of iets dergelijks te worden ontwikkeld.

Vianen, mei 2023